Skip to content

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési cél: Az alapítvány tevékenységét anyagilag is támogató természetes és nem természetes személyek rendszeres tájékoztatása az alapítványműködéséről céljainak megvalósulásáról, valamint köszönet nyilvánítása minden rendelkezésre álló fórumon a nyújtott támogatásért.

Adatkezelő:

Pécsi Autizmus Alapítvány
Székhely: Pécs, Kis Flórián utca 2. szám I. emelet
Adószám: 18849161-1-02
Nyilvántartási szám: 02-01-0001834
Képviseli: Dr. Garainé Horváth Linda
Adatkezelés jogalapja:

hozzájárulás

Adatok tárolási ideje:

A hozzájárulás jogalapján tárolt adatok tárolási ideje az utolsó aktív támogatást követő 3 év vagy a hozzájárulás visszavonása

Kezelt személyes adatkategóriák

azonosító adatok (név)
elérhetőségi adatok (e-mail cím,)
Kezelt adatok forrása

közvetlenül az érintetettől származó adatok
Érintettek kategóriái

ügyfelek (támogatók)
Adatok továbbítása

a kezelt és gyűjtött adatok nem kerülnek továbbításra
Az Érintett jogai

Az alapítvány weboldalán ismerhető meg a www.pecsiautizmus.hu linken, illetve az adatvédelmi tájékoztató menüpontjában.

Az Érintett jogorvoslati lehetőségei

Amennyiben az Érintettet tiltakozása ellenére személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem éri, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet:

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését
Hozzájárulás jogalapján kezelt adatok tekintetében kérheti a személyes adatok törlését. Visszavonhatja hozzájárulását.
Kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról.
Az érintett személyes adatát töröljük, ha kezelése jogellenes, ha azt kéri, ha az adatkezelés célja megszűnt, ha az hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki – vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi tisztviselő elrendelte.
 

Az Adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A panasztételi jogtól függetlenül az érintett bírósághoz is fordulhat személyes adatai jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogai sérelme miatt. Magyarországon a per az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt, vagy az adatkezelő székhelye alapján illetékes bíróság előtt indítható meg. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a https://birosag.hu/birosag-kereso oldalon.